BIOFELD SoilControl est une préparation qui réduit les parasites du sol

PDF
BIOFELD SoilControl est une préparation qui réduit les parasites du sol
1/1
PDF
27,97 €
Prix net HT
121,10 PLN
34,40 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Type insecticide
Localisation Pologne
Mise en ligne 11 nov. 2023
Identifiant dans le stock du vendeur 911C-636D1
Informations:
Russe
Polonais
Traduire en français
SoilControl – новейший биологический препарат, снижающий встречаемость и заселенность почвы такими вредителями, как: проволочники, мокрицы, жуки-бирюзы, личинки, трипсы, личинки и жуки колорадского жука, а также некоторые нематоды.
Это биологический препарат для почвенного применения, который уменьшает возникновение и колонизацию почвы почвенными вредителями, такими как проволочники, капельницы, личинки и нематоды.


SoilControl – новейший биологический препарат, снижающий встречаемость и заселенность почвы такими вредителями, как: проволочники, мокрицы, жуки-бирюзы, личинки, трипсы, личинки и жуки колорадского жука, а также некоторые нематоды.
Это биологический препарат для почвенного применения, который уменьшает возникновение и колонизацию почвы почвенными вредителями, такими как проволочники, капельницы, личинки и нематоды.Состав - продукт включает в себя избранные полезные почвенные микроорганизмы - бактерии и грибы в концентрации 2 х 108 КОЕ/г и растительные экстракты, поддерживающие естественную, системную устойчивость растений к биотическим стрессам, одновременно способствующие оживлению почвы.


Преимущества выбора Soilcontrol:

у насекомых не развивается устойчивость к препарату;
быстрое действие, чаще всего через 1-2 дня после применения;
эффективно работает в широком температурном диапазоне;
широкий диапазон эксплуатации и универсальность использования;
можно использовать в органическом производстве;

Подробности использования биопрепарата СоилКонтроль:

препарат вносят в почву любым доступным способом: смешиванием с удобрениями, опрыскиванием почвы, поливной водой;
рекомендуемая доза препарата на 1 га - 5 кг, препарат рекомендуется использовать вечером при низкой интенсивности УФ-излучения (максимальная доза в вегетационный период - 10 кг на 1 га, вносится однократно или 5 кг весной и 5 кг осенью);
рекомендуется использовать во время обильных дождей, после внесения препарата почву следует обработать в соответствии с применяемой технологией (вспашка, культивация, дискование, боронование и т.д.), наиболее эффективный метод - внесение препарата во влажную почву. перед механической культивацией;
при посадке побегов или саженцев корневую систему растения лучше всего замочить в растворе препарата не менее чем на 2 часа или внести с поливной водой;
Для приготовления рабочего раствора использовать нехлорированную и неозонированную воду комнатной температуры!
ежегодное применение препарата способствует значительному снижению проблем с почвенными вредителями;
препарат следует хранить в сухом и прохладном месте при температуре от -5°С до +25°С; защита от прямых солнечных лучей;
Срок годности препарата: 24 месяца со дня производства;
Срок хранения рабочего раствора: до 3 часов после приготовления.

Продукт совместим с биопрепаратами, регуляторами роста, инсектицидами и удобрениями. Несовместим с химическими фунгицидами и фумигантами!!!

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА SOILCONTROL
СТОЛ В ГАЛЕРЕЕ фото. № 2
бренд: БИОФЕЛЬД
Afficher la suite
Traduire en français
SoilControl to najnowszy biologiczny preparat wpływający na ograniczenie występowania i zasiedlania gleby przez szkodniki takie jak: drutowce, opuchlaki, turkucie, pędraki, wciornastki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, a także niektóre nicienie.   
To biologiczny, doglebowy preparat, wpływający na ograniczenie występowania i zasiedlania gleby przez szkodniki glebowe takie jak: drutowce, opuchlaki, pędraki oraz nicienie.Skład - w skład produktu wchodzą wyselekcjonowane pożyteczne mikroorganizmy glebowe – bakterie oraz grzyby w koncentracji 2 x 108 jtk/g oraz wyciągi roślinne wspierające naturalną, systemiczną odporność roślin na stresy biotyczne, przyczyniając się jednocześnie do rewitalizacji gleb.


Korzyści z wyboru preparatu Soilcontrol:

brak nabywania przez owady odporności na preparat;
szybkie działanie, często już w przeciągu 1 – 2 doby po aplikacji;
działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur;
szeroki zakres działania i wszechstronność zastosowania;
może być stosowany w produkcji ekologicznej;  

Szczegóły stosowania biopreparatu SoilControl:  

preparat wprowadza się do gleby dowolną dostępną metodą: mieszając z nawozami, opryskując glebę, z wodą do nawadniania;
rekomendowana dawka preparatu na hektar to 5 kg, zaleca się stosować preparat w godzinach wieczornych przy niskim natężeniu promieniowania UV (maksymalna dawka w sezonie wegetacyjnym to 10 kg na 1 ha, aplikowane jednorazowo lub 5 kg wiosną i 5 kg jesienią);
zaleca się stosowanie podczas ulewnych deszczy, po zastosowaniu preparatu gleba powinna być uprawiana zgodnie ze stosowaną  technologią (orka, kultywacja, talerzowanie, bronowanie, itp.), najskuteczniej jest wprowadzić preparat do wilgotnej gleby przed uprawą mechaniczną;
podczas sadzenia pędów lub sadzonek, system korzeniowy roślin najlepiej jest namoczyć w roztworze preparatu przez minimum 2 godziny lub wprowadzić go z wodą do nawadniania;
do przygotowania roztworu roboczego należy  stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
coroczne stosowanie preparatu przyczynia się do znacznego zmniejszenia problemów ze szkodnikami  glebowymi;
preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji;
okres trwałości roztworu roboczego: do 3 godzin po przygotowaniu.  

Produkt jest kompatybilny z produktami biologicznymi, regulatorami wzrostu, insektycydami i nawozami. Niekompatybilny z  chemicznymi fungicydami i fumigantami !!!

ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE SOILCONTROL
TABELA W GALERI zdj. nr 2 
marka: BIOFELD
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires

Thor BT 29,06 € Insecticide Ukraine 5 l Ukraine, m. Nikopol